Eng-Thai SLDictionary PPC

โปรแกรมพจนานุกรมภาษามืออังกฤษ-ไทยและช่วยสะกดนิ้วมือไทย-อังกฤษสำหรับเครื่อง Pocket PC ได้รับรางวัล ชมเชย จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 NSC2005 จัดโดย Nectec ในโปรแกรมประเภทช่วยเหลือคนพิการ รายละเอียดต่างๆสามารถดูได้ที่นี่ครับ

Leave a Reply