E commerce คือ อนาคต?

ทุกวันนี้ปัญหาเศรษฐกิจถดถอย เกิดขึ้นทั่วโลก การลดต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญ เราจะทำยังไงให้ต้นทุนเราลด แต่เรายังสามารถขายได้มากขึ้น?

สนง.สถิติ เผย e-commerce เติบโตในสภาวะเศรษฐกิจซบ [17 พ.ย. 51 – 09:11]
นาง ธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า จากสภาพเศรษฐกิจโลก และประเทศไทยกำลังประสบปัญหาธุรกิจ ทั้งด้านธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อซื้อขายสินค้าผ่านระบบออ นไลน์ หรือที่เรียกว่า e-commerce เป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ โดยจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2551 พบว่า ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ ได้รับความนิยมมากที่สุด 29.4 เปอร์เซ็น และรองลงมาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต 21.1 เปอร์เซ็น โดยมูลค่าการขายผ่าน e-commerce ในรอบปีที่ผ่านมาทั้งหมดประมาณ 427,460 ล้านบาท ถือว่ายังสามารถเติบโตได้ในสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้
ด้านนายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย กล่าวว่า แนวโน้มตลาดไอที ในช่วงปี 2550-2551 ธุรกิจที่มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และเป็นธุรกิจหนึ่งที่รัฐควรเข้ามามีส่วนผลักดันให้เติบโตในประเทศนั้น เช่น ธุรกิจฮาร์ดแวร์ ธุรกิจซอฟต์แวร์ ธุรกิจด้านการบริการ และธุรกิจด้านโทรคมนาคม โดยเทียบมูลค่าทางการตลาดรวมทั้งหมด อยู่ประมาณ 537,000 ล้านบาท หรือประมาณ 13 เปอร์เซ็นของธุรกิจทั้งหมด อย่างไรก็ตามธุรกิจด้านต่างๆนั้นมีมูลค่าการทำตลาดที่มีการเติบโตได้ต่อ เนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจด้านโทรคมนาคมที่มีแนวโน้มเติบโตในตลาดได้อีก
“ธุรกิจซอฟต์ของประเทศไทยยังเข้ามามีบทบาทมาก โดยเฉพาะในองค์ของภาคเอกชน รามทั้งยังมีการขยายตัวออกไปกว่าภาครัฐ ถึง 67 เปอร์เซ็น อีกทั้ง ได้ทำการสำรวจผู้ใช้ internet user ในประเทศไทยมีผู้ใช้อยู่ประมาณ 13.4 ล้านคน ซึ่งถือว่าน้อยกว่าในหลายประเทศในแถบเอเซีย”นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศไทย กล่าว
นายบุญรักษ์ กล่าวด้วยว่า ต้องการให้มีการขยายฐานผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้นเพื่อสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ e-commerce โดยหลายหน่วยงานจะต้องช่วยกันกระตุ้นการทำตลาดด้านนี้ให้เติบโตมากขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการเองควรจะมีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้ากับประเทศ ส่วนความเร็วของอินเทอร์เน็ตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมีการปรับปรุงให้ เร็วขึ้นกว่าเดิม เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นต่างๆให้กับธุรกิจ e-commerce ให้ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการได้มีทางเลือกในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม แม้สภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้จะส่งผลให้การเงินชะลอตัวลง แต่คาดว่าธุรกิจ e-commerce ยังคงดำเนินการได้ แต่ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการกระตุ้นตลาดไอที เพื่อให้ตลาด e-commerce มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงตลาดe-commerceได้ง่ายมากขึ้น

Leave a Reply