Author: Charnsak

ผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์ต่อชุมชนแห่งความรู้ออนไลน์

ผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์ต่อชุมชนแห่งความรู้ออนไลน์ ยุคสมัยแห่งปัญญาประดิษฐ์กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI แบบสร้างสรรค์ (Generative AI) อย่างระบบ ChatGPT ที่สามารถสร้างข้อความได้อย่างน่าเชื่อถือในหลากหลายหัวข้อ เนื่องจากได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลจำนวนมหาศาล งานวิจัยชิ้นล่าสุดได้ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่ ChatGPT มีต่อชุมชนแห่งความรู้ออนไลน์อย่างชุมชนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่อย่าง Stack Overflow ชุมชนบางแห่งประสบกับปัญหาการลดลงของการมีส่วนร่วม หลังจากการเปิดตัว ChatGPT นักวิจัยพบว่าจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ Stack Overflow ลดลงราว 12% และปริมาณคำถามใหม่ในหัวข้อยอดนิยมก็ลดลงกว่า 10% สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ผู้ใช้หันไปพึ่งพา ChatGPT มากขึ้นแทนการตั้งคำถามในชุมชน ซึ่งอาจนำไปสู่วงจรแห่งความเสื่อมถอยของคุณภาพเนื้อหาได้ในระยะยาว ผลกระทบขึ้นอยู่กับประเภทของหัวข้อด้วยผลกระทบของ ChatGPT มีความแตกต่างกันไปในแต่ละหัวข้อ โดยหัวข้อที่เกี่ยวกับเครื่องมือโอเพ่นซอร์สและภาษาโปรแกรมทั่วไปอย่างไพธอนและอาร์ ได้รับผลกระทบมากกว่าหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเฉพาะทางของบริษัท เนื่องจากข้อมูลฝึกสอน AI ในหัวข้อแรกมีอยู่มากกว่า ความสำคัญของพื้นฐานทางสังคมอย่างไรก็ตาม ความเสื่อมถอยของการมีส่วนร่วมจะพบได้น้อยในชุมชนที่มีพื้นฐานทางสังคมที่เข้มแข็ง เช่นชุมชน Reddit เนื่องจากบทบาทของ AI ยังไม่สามารถทดแทนปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการมีพื้นที่ทางสังคมสำหรับสมาชิกจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการธำรงรักษาชุมชนออนไลน์เหล่านี้ ประเด็นวิจัยที่น่าสนใจจากผลกระทบที่พบ นักวิิจัยได้นำเสนอประเด็นคำถามที่น่าสนใจสำหรับการศึกษาต่อไป ได้แก่ สรุปการมาถึงของ AI แบบสร้างสรรค์ย่อมส่งผลกระทบต่อวงการเทคโนโลยีและสังคมโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชุมชนแห่งความรู้ออนไลน์ที่อาศัยการมีส่วนร่วมของสมาชิก การทำความเข้าใจถึงผลกระทบเหล่านี้และวิธีการจัดการจะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการศึกษาเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนเหล่านี้ต่อไป

Read More

Privacy

If you are a customer and would like to learn more about how Stripe users use services like Stripe to process your personal data in payment transactions, please contact Stripe users directly or review the Stripe User Privacy Policy. Stripe users are responsible for ensuring respect for customer privacy, including ensuring proper disclosure of data […]

Read More

Privacy Risks In Social Media

Given today’s social media privacy issues and concerns, qualified cybersecurity professionals will play a vital role in protecting the data and personal information of social media users. The vast repositories of personal data that social media platforms collect and store are vulnerable to hacking, purging and data leakage, especially if the platforms do not implement […]

Read More

Error on flutter doctor –android-licenses

This option can be fixed by install AndroidSDK Command-line tools in Android studio

Read More