Tag: Conference

Your Paper has been “Accepted” คำง่ายๆที่มีความหมายยิ่งใหญ่สำหรับนักวิชาการ

การยอมรับเพื่อเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เวลาที่เราทำงานวิจัย หรือผลงานทางด้านวิชาการสำเร็จ ขั้นตอนที่สำคัญต่อมาก็คือการ ตีพิมพ์นั่นเอง การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการนั้น แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ (จริงๆมีประเภทย่อยๆมากกว่านี้)นั่นคือ การตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ซึ่งในการตีพิมพ์แต่ละครั้งนั้น จะมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาหรือสายนั้นๆ เป็นผู้ Review ผลงานของเรา เราเรียกว่า Peer Review บางครั้งในการประชุมที่ไม่มีคุณภาพก็อาจจะไม่มีคนรีวิวก็ได้ เมื่อมีคนรีวิวแล้วเค้าก็จะแจ้งผลการรีวิวให้เราทราบ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว จำนวนผู้รีวิวจะต้องมีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ผลของการตีพิมพ์สามารถแบ่งได้เป็น 3 อย่างดังนี้ ACCEPTED! ยอมรับ ตีพิมพ์ได้เลยโดยไม่ต้องแก้ไข ACCEPTED With Revision ยอมรับ ถ้าแก้ไขตามที่บอกมาแล้ว REJECTED ไม่ยอมรับ ดังนั้น สำหรับนักวิชาการที่ส่งบทความไปตีพิมพ์แล้ว คำว่า ACCEPTED จะทำให้เค้าดีใจอย่างมาก ไม่เพียงแค่นักวิจัยผู้นั้นจะได้ไปแสดงผลงานที่ตัวเองทำงานมาอย่างหนักให้ผู้อื่นได้ทราบแล้ว แต่ยังเป็นสิ่งที่ยืนยันอีกเสียงว่าตัวเองทำงานมาถูกทาง ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับที่ส่งไป สรุปแล้วคำว่า ACCEPTED หมายถึง ดีใจที่ได้ดีพิมพ์ เป็นผลงานทางวิชาการ งานที่ตัวเองทำมาอย่างหนัก ได้เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากล […]

Read More